تسویه حساب

🙏 درود بر شما، حال و احوال شما؟ 🌹

محبت بفرمایید پرداخت 19,990 را بصورت مستقیم به یکی حساب های بانکی زیر واریز کنید ✅️⬇️

لطفا بعد از پرداخت، فیش واریزی + نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را در ایتای استاد کوچ ارسال فرمایید 💙

بانک کارآفرین به نام امیر محمد راعی گنزق

شماره کارت:

6274881200033685

شماره حساب:

2101782581607

شماره شبا:

IR310530000002101782581607

بانک سرمایه به نام امیر محمد راعی گنزق

شماره کارت:

6396071280087958

شماره حساب:

150174622870581

شماره شبا:

IR690580150174602287058001

بانک پاسارگاد به نام امیر محمد راعی گنزق

شماره کارت:

5022291314264506

شماره حساب:

36018000154198701

شماره شبا:

IR340570360180015419870101

بانک پارسیان به نام امیر محمد راعی گنزق

شماره کارت:

6221061244993780

شماره حساب:

30102206911606

شماره شبا:

IR260540201030102206911606

بانک سامان به نام امیر محمد راعی گنزق

شماره کارت:

6219861914289359

شماره حساب:

611828005287070701

شماره شبا:

IR620560611828005287070701